วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริ
ผู้เขียน: เวลาปล่อย:2023-01-14 07:52

- บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด

- บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด

- บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าและโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบไปด้วย

- โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการบ้านนวัต -->

กลุ่มธุรกิจโรงแรมดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งประกอบไปด้วย

- บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด

- บริษัท เดอะ รายา คิวเรเท็ด คอลเลคชั่น จำกัด

- โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ จังหวัดเชียงใหม่

- โรงแรม รายา เฮอริเทจ จังหวัดเชียงใหม่

- สถานที่สำหรับจัดงาน The Botanical House

- บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด

- โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ จังหวัดเชียงใหม่

- The Botanical House สถานที่สำหรับจัดงานท่ามกลางธรรมชาติในสวนอันร่มรื่น (จะเปิดดำเนินการปลายปี 2560)

- โรงแรม รายา เฮอริเทจ จังหวัดเชียงใหม่ (จะเปิดดำเนินการกลางปี 2561) -->

ดำเนินธุรกิจขายสินค้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยคุณภาพ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ พัฒนาแนวคิดด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ซึ่งการดำเนินงานในทุกกระบวนการ ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การให้บริการด้วยการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯเชื่อเสมอว่าการดำเนินธุรกิจนั้นสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯ เชื่อเสมอว่าการดำเนินธุรกิจนั้นสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน -->

สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วย

- บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย

- บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด -->

สายธุรกิจบริการทางการเงินประกอบไปด้วย

- บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

- บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย

- บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

- บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด -->

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่ กับการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตามปณิธานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ -->

เราคือผู้นำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยการผลิตจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพลังงานทดแทนรอบด้าน โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมคุณภาพ เพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่ กับการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตามปณิธานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

- บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย

- บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท พรีเมียร์โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด -->

กลไกการบริหารจัดการผ่านหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมเพื่อที่จะทำงานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมี ด้วยการจัดตั้ง ร้านปันกัน, โครงการ Food4Good และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ -->

ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ กันและกัน การจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ดังนั้นในสังคมจึงจำเป็นต้องมี กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนจำนวนมากได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้างกลไกการบริหารจัดการผ่านหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมเพื่อที่จะทำงานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุข ด้วยการจัดตั้ง ร้านปันกัน, โครงการ Food4Good และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย

กลไกการบริหารจัดการผ่านหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมเพื่อที่จะทำงานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมี ด้วยการจัดตั้ง ร้านปันกัน, โครงการ Food4Good และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ -->

ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ กันและกัน การจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ดังนั้นในสังคมจึงจำเป็นต้องมี กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนจำนวนมากได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้างกลไกการบริหารจัดการผ่านหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมเพื่อที่จะทำงานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุข ด้วยการจัดตั้ง ร้านปันกัน, โครงการ Food4Good และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าคุณเชื่อว่า ธุรกิจ เปลี่ยนแปลงสังคมได้

มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

ถ้าคุณเชื่อว่า ธุรกิจ เปลี่ยนแปลงสังคมได้

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

เลขที่ 1 อาคาร พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

โทร : 0-2301-1000 แฟกซ์ : 0-2301-1020

กลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

เพราะความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียวธุรกิจย่อม ไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคม และพนักงาน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวคิด

สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงานของเราจึงจะถือเป็น

ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

เลขที่ 1 อาคาร พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

โทร : 0-2301-1000 แฟกซ์ : 0-2301-1020

Follow usลงทะเบียนรับข่าวสารจากพรีเมียร์ยืนยันสำหรับพนักงาน